AngoZaibatsu (安居 財閥) - Tổ hợp tiền mã hóa

xây dựng Siêu chuỗi: Khả năng mở rộng vô hạn, an toàn tuyệt đối và tương thích trên toàn cầu
Moon Rabbit là cơ sở hạ tầng phân tán sử dụng khung Substrate cho phép chuyển tất cả các loại dữ liệu hoặc tài sản kỹ thuật số giữa các chuỗi khối bất kỳ, có khả năng tương tác và khả năng mở rộng toàn diện. Cho phép mọi cá nhân mở Khu vực tài phán của riêng mình với những khả năng đặc biệt (chuỗi khối, giao thức DeFi, NFT, eSports, dApps Web3, tiền mã hóa, danh tính, chứng thư có tài sản bảo chứng, v.v.).       
Các Khu vực tài phán có thể giao tiếp với nhau và phát triển lĩnh vực chuyên môn cũng như mô hình kinh doanh của riêng mình, ngoài ra có thể giao tiếp xuyên chuỗi và thực hiện phân phối quy trình. Các Khu vực tài phán có thể minh bạch và không cần cấp phép, hoặc riêng tư và cần được cấp phép, do đó Moon Rabbit thích hợp để sử dụng cho các ứng dụng của cộng đồng và doanh nghiệp.     
Vì vậy, Moon Rabbit là mô hình Hệ thống của hệ thống, nó hợp nhất tất cả các sổ cái phân tán và trở thành giao thức cuối cùng với khả năng hợp nhất các chuỗi khác nhau ở cấp độ trừu tượng – gọi là Siêu chuỗi.